สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
จำนวน
1  อัตรา
ลักษณะการทำงาน
1. ติดต่อประสานงานในแผนกด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. ทดูแล/บันทึก การรับ-ส่ง เอกสาร หรือจดหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ดสนับสนุนช่วยเหลืองานเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสาร
4. จัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ของงาน ธุรการ
5. ตรวจสอบอุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์ทำความสะอาดของพ่อบ้านแม่บ้าน เพื่อดำเนินการสั่งซื้อ และพร้อมเบิกใช้เสมอโดยไม่มีอุปกรณ์ เป็นศูนย์ในสต๊อค
6. ดูแลห้องประชุม จัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
7. ดูแลสถานที่ส่วนกลางให้มีความพร้อมใช้อยู่เสมอ
8. ตรวจสอบ บันทึกการใช้งานของเครื่องถ่ายเอกสาร
9. จัดทำบันทึก รายงานการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
10. ดูแล รักษา เครื่องใช้สำนักงานทั้งหมดในส่วนออฟฟิศ
11. กิจกรรม หรืองานส่วนรวมของบริษัทฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวช. ไม่จำกัดสาขา
2. อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
3. มีทักษะในการประสานงาน และการสื่อสาร
4. มีความรู้ด้านระบบการจัดเก็บเอกสาร
สถานที่ปฏิบัติงาน
ถนนวัดกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
อัตราเงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ลงประกาศ
21 มกราคม 2562
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานรายเดือน)
 
- ชุดยูนิฟอร์ม
 
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 
- รถรับส่งพนักงาน
 
- โบนัสประจำปี
 
- เบี้ยขยัน (บางตำแหน่ง)
 
- ประกันสังคม
 
- ปรับค่าจ้างประจำปี
 
เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแรงงานสัมพันธ์
จำนวน
1  อัตรา
ลักษณะการทำงาน
1. วางแผนฝึกอบรม โดยอิงจากแผนแม่บท และแผนฝึกอบรมตาม Roadmap
2. ทำแบบสำรวจงานฝึกอบรม
3. ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด
4. บันทึก และติดตามผลฝึกอบรม
5. จัดทำรายงาน KPI การฝึกอบรม พร้อมรายงานผู้บริหาร
6. แรงงานสัมพันธ์ / CSR
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมมาอย่างน้อย 2-3 ปี
4. มีไหวพริบ ปฎิภาณ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
5. สามารถเป็นวิทยากร ดำเนินการฝึกอบรมได้
6. หากมีความรู้ด้าน ISO 9001:2015 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ถนนวัดกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
อัตราเงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ลงประกาศ
10 มกราคม 2562
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานรายเดือน)
 
- ชุดยูนิฟอร์ม
 
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 
- รถรับส่งพนักงาน
 
- โบนัสประจำปี
 
- เบี้ยขยัน (บางตำแหน่ง)
 
- ประกันสังคม
 
- ปรับค่าจ้างประจำปี
 
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขายและการตลาด
จำนวน
1  อัตรา
ลักษณะการทำงาน
1.เปิดบิลส่งสินค้า ใบกำกับภาษี และใบวางบิลเปิดเอกสารและนำส่งฝ่ายจัดส่งให้ทันทุกวัน ตามเวลาที่กำหนด
2.ทำใบเสนอราคาทำใบเสนอราคาตามที่Saleมอบหมาย
3.แจกจ่ายเอกสาร SR.ให้ฝ่ายต่างๆนำเอกสารSR ที่เปิดรวบรวมนำไปแจกจ่ายให้แผนกต่างๆ ตามเวลาที่กำหนด
4.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง อายุ20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาใดก็ได้
3. ต้องมีประสบการณ์ด้านธุรการการขายหรือการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และใช้สื่อโซเชียลได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ถนนวัดกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
อัตราเงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ลงประกาศ
10 มกราคม 2562
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานรายเดือน)
 
- ชุดยูนิฟอร์ม
 
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 
- รถรับส่งพนักงาน
 
- โบนัสประจำปี
 
- เบี้ยขยัน (บางตำแหน่ง)
 
- ประกันสังคม
 
- ปรับค่าจ้างประจำปี
 
งานบริหารงานระบบ (QMS)
จำนวน
1  อัตรา
ลักษณะการทำงาน
1.จัดทำเอกสารและปรับปรุงเอกสารในระบบคุณภาพ เช่น GMP , HACCP , ISO9001 : 2015
2.ดูงานควบคุมเอกสารให้เป็นไตามขั้นตอน
3.ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในบริษัท
4.รับเอกสารจากลูกค้า Customer Complaint / CAR และ CAR Log เพื่อตอบ CAR ลูกค้า รวมถึง ติดตาม CAR ต่างๆในบริษัท
5.ประสานงานและประชาสัมพันธ์ด้านงานระบบกับหน่วยงานอื่นๆ
6.บันทึกรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารตราข้อกำหนด ISO9001 และส่งให้ QMR ดำเนินการทบทวน และประสานงานดูแลการระชุม
7.การส่งตรวจผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และน้ำ ตามแผนการส่งตรวจประจำปี การจัดทำการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์
8.การตอบ Questionare ของลูกค้าเพื่อสนับสนุนงานขายและการตลาด
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย,หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้าน QA หรือ QMS
4. มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับงานธุรการโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
สถานที่ปฏิบัติงาน
ถนนวัดกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
อัตราเงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ลงประกาศ
10 มกราคม 2562
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานรายเดือน)
 
- ชุดยูนิฟอร์ม
 
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 
- รถรับส่งพนักงาน
 
- โบนัสประจำปี
 
- เบี้ยขยัน (บางตำแหน่ง)
 
- ประกันสังคม
 
- ปรับค่าจ้างประจำปี