สมัครงาน

Programmer
จำนวน
1  อัตรา
ลักษณะการทำงาน
1. เพิ่มและกำหนดสิทธิ์ User ในระบบ SyteLine ERP
2. เพิ่มและแก้ไข Form & Report ในระบบ SyteLine ERP
3. Support การใช้งานในระบบ ERP ให้กับ User ทุก Module
4. วิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม SyteLine ERP
5. ปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ
6. สนับสนุนงาน IT Supervisor
7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชายหรือหญิง
2. การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมต่างๆ
4. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน SQL Server, การเขียนคำสั่ง SQL, SSRS Report และ Report Builder เป็นต้น
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ERP
6. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์
7. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Active Directory, Network และ Software ต่างๆ
8. มีความรู้ในโปรแกรม SQL Server, Visual Basic, Visual Studio, Photoshop, Illustrator, Notepad, Wordpad เป็นต้น
9. มีความรู้ในภาษา SQL, C, C++, C#, HTML, PHP, Javascript, VB.NET เป็นต้น
10. ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
11. สามารถมาทำงานในวันหยุดได้ในบางกรณีเมื่อมีเหตุจำเป็น
12. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ถนนวัดกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
อัตราเงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ลงประกาศ
29 สิงหาคม 2561
สวัสดิการ
- ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
- ชุดฟอร์มพนักงาน
 
- วันพักผ่อนประจำปี
 
- รถรับส่งพนักงาน
 
- โบนัสประจำปี
 
- เบี้ยขยัน และอื่นๆ