อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

25 ธันวาคม 2561 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด จัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการฝึกอบรมและฝึกซ้อมจาก บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอลซันแตนท์ จากัด รับรองโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน