เกี่ยวกับบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

     หนึ่งในบริษัทในเครือศรีเทพไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 16 กันยายน 2524 เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพรองรับตลาด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ อันยาวนานในอุตสาหกรรมพลาสติก รวมทั้งมีบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทค้าเม็ดพลาสติกที่ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศ บริษัทฯ จึงมีศักยภาพที่จะผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และระบบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ GMP, HACCP สามารถส่งมอบสินค้า ตามเวลาและความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้บริการปรึกษางานด้านการแปรรูปพลาสติกทุกชนิด ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อการอุปโภคภายใต้เครื่องหมายการค้า “ก้านตอง” พร้อมทั้งผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ทั้งงานเป่าถุง ม้วนฟิล์ม พลาสติก สลากฟิล์มหดขวดน้ำ (Flexible Packaging) และงานฉีดขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก (Injection Molding) อีกทั้งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้ค้นคว้าและพัฒนาผลิตงานพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ (Bio Degradable Plastic) อีกด้วย
 

วิสัยทัศน์

     เราจะเป็น... บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สัมผัสอาหารที่นำหน้าด้วยการบริการ (Service first) กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและหรือธุรกิจชั้นนำ (Business) และสร้างความน่าเชื่อถือที่มีต่อตราสินค้า (Brand)

     "บนพื้นฐานของการพัฒนาที่สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข"


พันธกิจ

     พันธกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยพันธกิจต่อลูกค้าพนักงาน และสังคม ดังนี้

  1. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการบริการเป็นสำคัญภายใต้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพความปลอดภัย อาหาร แรงงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อส่งมอบมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาลูกค้า
  2. สร้างความแข็งแกร่งในการเสริมสร้างขีดความสามารถทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพูนความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัท รวมถึงสุขภาพอนามัยความปลอดภัยเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน
  3. ช่วยเหลือ สนับสนุนส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายใต้การบริหารจัดการที่ดีตามหลัก ปรัชญากลุ่มบริษัทศรีเทพไทย “คุณธรรมนำธุรกิจ” นโยบายคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ จากปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ว่า “คุณธรรมนำธุรกิจ” บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัททุกคนสัญญาว่าจะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ อย่างสูงสุด ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค จากกระบวนการผลิตที่มีระบบบริหารคุณภาพ และระบบความปลอดภัยของ อาหารเป็น มาตรฐานสำคัญโดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"


นโยบาย


1. นโยบายมาตรฐานระบบการจัดการ

 


2. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 


3. นโยบายสิ่งแวดล้อม

 


จรรยาบรรณทางธุรกิจ

โครงสร้างผู้บริหารองค์กร
 

รูป ชื่อ ตำแหน่ง
นายประเสริฐ  ไตรจักรภพ กรรมการผู้จัดการ
นางโสภา  สกุลไทยใจดี
 
ผู้จัดการทั่วไป,
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน

 
นายตรีวิทย์  ศรีโหมด
 
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

 
 
 
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

 
นางสาววันเพ็ญ  เทพลิบ
 
ผู้จัดการฝ่ายโรงงานผลิตภัณฑ์ฉีด
 
นายฐิติ  จินดาลัทธ
 
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

 
นายอติกร  มาระวิชัย ผู้จัดการฝ่ายโรงงานบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน,
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

 
นายภมรบดี  วรรณโก
 
ผู้จัดการฝ่ายผลิตโรงงานบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

 
นางสาวนันทิยา  บุญลอย
 
ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานระบบ

 
นายธีรยุทธ์  มูลคำเกตุ
 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตโรงงานบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

 
 

 

 

การรับรองคุณภาพ


1. ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากบริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

 

     ISO 9001: 2015 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญเพื่อความเป็นเลิศทาง ด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรและคุณภาพมาตรฐานสากล ที่มีแนวคิดสำคัญคือ การจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอน และวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติงาน โดยการฝึกอบรม ให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม


2. ระบบบริหารจัดการ GMP (Good Manufacturing Practice) และระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม จากบริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

     GMP : CODE OF PRACTICE : GENERAL PRINCIPALS OF FOOD HYGINE  หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับ สุขลักษณะอาหาร ผลิตถุงพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกฉีดขึ้นรูปสำหรับพาชนะบรรจุอาหาร และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เช่น ช้อน ส้อม และมีด การเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีความปลอดภัยต่ออาหาร(Food safety)ด้วยระบบบริหารจัดการ GMP และ HACCP

     HACCP : เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมการผลิตให้อาหารปลอดภัยโดยเน้นที่การควบคุมกระบวนการผลิต (Process Control) โดยเน้นการจัดการจุดที่ได้มีการวิเคราะห์แล้วว่าเป็นจุดที่สำคัญ หรือวิกฤตในการควบคุมอันตรายไม่ให้ไปสู่ผู้บริโภคระบบนี้มุ่งเน้นให้ผู้ผลิตระบุอันตรายที่มีความจำเพาะกับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่โรงงานผลิตอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตรวมทั้งวัตถุดิบทุกตัวด้วยและหาวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมอันตรายเหล่านั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคระบบHACCP จึงเป็นระบบที่เน้นการป้องกันในกระบวนการผลิตมากกว่าการทดสอบที่ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย


3. อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560

     การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

4. บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 

 

รางวัลและความสำเร็จ


1. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน, รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560


2. กระทรวงอุตสาหกรรม, รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2017 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560

 


3. จังหวัดสมุทรปราการ, ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

 


4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบ ERP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มอบวุฒิบัตรโครงการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพวิสาหกิจฯ ภาคอุตสาหกรรมด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

 


5. กระทรวงอุตสาหกรรม, รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2015 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ณ วันที่ 9 กันยายน 2558

 


6. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน, รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2558 ระดับประเทศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558

 


7. กระทรวงแรงงาน, รางวัลชมเชย ด้านการบริหารและคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด ในสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558

 


8. Yum Yum, “Move forward of SRM with stability & sustainability”, the 2nd Suppliers’ Day, July 28, 2014

 


9. กระทรวงอุตสาหกรรม, รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Award 2014 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2557

 


10. KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED, Distinctive Performance Award, Oct 31, 1997

 


11. KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED, Distinctive Performance Award, Oct 31, 1996

 

การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

        บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตบนพื้นฐานของคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และดำเนินงานตามหลักการ 7 ประการ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์การ ดังนี้

        1. หลักการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)
        2. หลักการความโปร่งใส (Transparency)
        3. หลักการปฏิบัติตัวอย่างมีจริยธรรม (Ethical behavior)
        4. หลักการยอมรับถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for stakeholder interests)
        5. หลักการเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for the rule of law)
        6. หลักการเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล (Respect for international norms of behavior)
        7. หลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for human rights)
        
        นอกจากนี้ แล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย
 

กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2562

     กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2562 จัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พนักงาน ซึ่งในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมทำบุญและการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรอบคัดเลือก ช่วงบ่ายมีกิจกรรมกีฬาสีพื้นบ้านและการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศ และในช่วงกลางคืนมีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์และมอบของรางวัลมากมาย

ชมภาพบรรยากาศ

 

สัมมนา TW Kickoff 2019

     สัมมนา TW Kickoff 2019 จัดขึ้นในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ แก่งกระจาน พาราไดซ์ รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ชมภาพบรรยากาศ

 

โครงการเหลือ-ขอ (CSR-DIW)

     เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด ทำการส่งมอบสิ่งของบริจาค โครงการเหลือ-ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมน้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น (CSR-DIW) ซึ่งสิ่งของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หนังสือ ของเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้จิปาถะทั่วไป ที่ได้รับบริจาค ก็มาจากการมีส่วนร่วมและการบริจาคของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ บริษัทฯ จึงขอสนับสนุนให้พนักงานทุกคนรักษาความดีแบบนี้ไว้ตลอดไป TW คนดี คิดดี คิดบวก

ชมภาพบรรยากาศ

 

กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2560

     กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2560 จัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด นอกจากกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์แล้ว ยังมีกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day, พิธีทำบุญเลี้ยงพระ, แจกของที่ระลึก, มอบรางวัลอายุงานนาน, มอบรางวัลขอบคุณคณะทำงานตรวจติดตามระบบภายใน, มอบรางวัลผู้ชนะกิจกรรมประกวดออกกำลังกาย, มอบรางวัลผู้ชนะกิจกรรมประกวดเพลง 5 ส และมอบรางวัลผู้ชนะกิจกรรมประกวดการแต่งกายย้อนยุคหรือชุดประจำชาติ

ชมภาพบรรยากาศ

 

สัมมนา TW Kickoff 2018

     สัมมนา TW Kickoff 2018 จัดขึ้นในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมพรีมา วิลล่า หาดวงอมาตย์ พัทยาเหนือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ชมภาพบรรยากาศ

 

กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2559

     กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2559 จัดขึ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด นอกจากกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์แล้ว ยังมีกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day, พิธีทำบุญเลี้ยงพระ, แจกของที่ระลึก, มอบรางวัลอายุงานนาน, มอบรางวัลขอบคุณคณะทำงานตรวจติดตามระบบภายใน และมอบรางวัลผู้ชนะกิจกรรม Big Cleaning Day

ชมภาพบรรยากาศ

 

กิจกรรมการปลูกป่าโกงกาง

     เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 บริษัทฯ จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ “โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) รวมถึงการพัฒนาเข้าสู่ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) และในวันที่ 16 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกป่าโกงกาง ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ์ 72 พรรษา มหาราชินี ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ชมภาพบรรยากาศ

 

กิจกรรมจัดวันเด็กแห่งชาติให้แก่ชุมชนรอบโรงงาน

     บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนรอบโรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวัดเด็กแห่งชาติให้แก่ชุมชนรอบโรงงานในตำบลราชาเทวะตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน

ชมภาพบรรยากาศ
 

 

งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว

     ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาจัดกิจกรรมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทาสีเครื่องเล่น พร้อมทั้งรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะให้แก่เยาวชน

ชมภาพบรรยากาศ
 

 

กิจกรรม “Supplier Road Show"

     บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลคู่ค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ โดยมีการบริหารและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จากนอกนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทคู่ค้า โดยเข้าร่วมกิจกรรม “Supplier Road Show” ของบริษัท วันไทยอุตสาหกรรม จำกัด โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง

ชมภาพบรรยากาศ

 

กิจกรรม “วันเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว 7 มกราคม 2559"

     คำขวัญวันเด็ก ปี 2559 "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต" บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตน ซึ่งเป็นอนาคตในการพัฒนาประเทศชาติ พร้อมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างความรู้พัฒนาทักษะให้กับเยาวชนผ่านกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ในรูปแบบงานที่แตกต่างกัน บริษัทฯ ได้ สนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างองค์กรและชุมชน

ชมภาพบรรยากาศ

 

กิจกรรม “TW SUPERHEROS KICK OFF 2016"

     กิจกรรม TW SUPERHERPS KICK OFF จัดขึ้นในวันที่ 30-31 มกราคม 2559 ณ ภูเจ้าอัมพวารีสอร์ท อีกทั้งยังมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมโครงการ อัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ์ ได้ชมการเคี่ยวน้ำตาลแบบดั้งเดิมโบราณเป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หาชมได้ยาก

ชมภาพบรรยากาศ

 

กิจกรรม TW.HULA และ TW FESTIVAL

     กิจกรรม TW.HULA และ TW FESTIVAL

ชมภาพบรรยากาศ

 

TW คนดี คิดดี คิดบวก รุ่นที่ 1-4

     โดยมีวัตถุประสงค์
- เพื่อให้ทราบถึงความหมาย หลักการ และกระบวนการพัฒนาความคิดต่าง ๆ ที่เป็นจำเป็นในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก เกิดแรงจูงใจที่จะก้าวข้ามศักยภาพของตัวเอง
- เพื่อให้พนักงานสามารถค้นหาจุดแข็ง จุดเด่นของตัวเองเพื่อพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีความสุข
- เสริมสร้างพลังการเรียนรู้ และความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น รับฟัง ยอมรับ และประสานความแตกต่างของบุคคลให้กลายเป็นพลังกลุ่มได้
- สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน ช่วยเติมเต็ม เสริมจุดแข็ง เพิ่มคนดี คนเก่ง คนมีความสุขในองค์กรมากขึ้น และขยายผลส่งต่อให้เพื่อนร่วมงานต่อไป
- เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและบรรยากาศการทำงานที่สร้างสรรค์ให้แก่พนักงานภายในองค์กร

     โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร
อาจารย์ศรีนวล สงวนไว้ ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา บริษัท เอซี แมนเนจเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นาวาโท นายแพทย์ วิสันต์ เตรียมล้ำเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ รพ.แพทย์รังสิต ประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์วิภาวี ศรีมูล

ชมภาพบรรยากาศ

 

กิจกรรมปลูกป่าโกงกาง เทิดพระเกียรติฯ

     กิจกรรมปลูกป่าโกงกาง เทิดพระเกียรติฯ

ชมภาพบรรยากาศ

 

TW คนดี คิดดี คิดบวก Touring to rayong 11-12 กันยายน 2559

     TW คนดี คิดดี คิดบวก Touring to rayong 11-12 กันยายน 2559

ชมภาพบรรยากาศ