ผลงานของเรา

กิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว 7 มกราคม 2559

คำขวัญวันเด็ก ปี 2559 "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตน ซึ่งเป็นอนาคตในการพัฒนาประเทศชาติ พร้อมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างความรู้พัฒนาทักษะให้กับเยาวชนผ่านกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ในรูปแบบงานที่แตกต่างกัน บริษัทฯ ได้ สนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างองค์กรและชุมชน

Img 2547

Img 2547

Img 2463

Img 2463

Img 2440

Img 2440

Img 2317

Img 2317

Img 2398

Img 2398

Img 2372

Img 2372

Img 2275

Img 2275

Img 2289

Img 2289

Img 2196

Img 2196

Img 2199

Img 2199

Img 2255

Img 2255

10030

10030

12572

12572