ผลงานของเรา

TW คนดี คิดดี คิดบวก รุ่นที่ 1-4

TW คนดี คิดดี คิดบวก รุ่นที่ 1-4

โดยมีวัตถุประสงค์
-เพื่อให้ทราบถึงความหมาย หลักการ และกระบวนการพัฒนาความคิดต่าง ๆ ที่เป็นจำเป็นในการปฏิบัติงาน  
-เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก เกิดแรงจูงใจที่จะก้าวข้ามศักยภาพของตัวเอง
-เพื่อให้พนักงานสามารถค้นหาจุดแข็ง จุดเด่นของตัวเองเพื่อพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีความสุข
-เสริมสร้างพลังการเรียนรู้ และความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น รับฟัง ยอมรับ และประสานความแตกต่างของบุคคลให้กลายเป็นพลังกลุ่มได้
-สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน ช่วยเติมเต็ม เสริมจุดแข็ง เพิ่มคนดี คนเก่ง คนมีความสุขในองค์กรมากขึ้น และขยายผลส่งต่อให้เพื่อนร่วมงานต่อไป
-เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและบรรยากาศการทำงานที่สร้างสรรค์ให้แก่พนักงานภายในองค์กร

โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร
-อาจารย์ศรีนวล  สงวนไว้ 
ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา  บริษัท เอซี แมนเนจเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
-นาวาโท นายแพทย์ วิสันต์  เตรียมล้ำเลิศ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ รพ.แพทย์รังสิต ประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
-อาจารย์วิภาวี  ศรีมูล
 

P1010369

P1010369

P1010359

P1010359

P1010354

P1010354

P1010326

P1010326

P1010309

P1010309

P1010297

P1010297

P1010276

P1010276

P1010233

P1010233

P1010134

P1010134

P1010085

P1010085

P1010058 2

P1010058 2

P1010048 1

P1010048 1

Img 7306

Img 7306

Img 7305

Img 7305

Img 7204

Img 7204

Img 7186

Img 7186

Img 7181

Img 7181

Img 7151

Img 7151

Img 6889

Img 6889

Img 6469

Img 6469